เบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท ประกาศกฎใหม่ ใครได้บ้าง

เกณฑ์การรับ เบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท ถูกประกาศใหม่เพื่อใช้ระดับรายได้เป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้รับเงิน หลักเกณฑ์เดิมนั้น เน้นว่าผู้สูงอายุต้องไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐหรือมีรายได้จากรัฐอย่างอื่นๆ แต่เกณฑ์ใหม่เน้นที่รายได้ของผู้สูงอายุเป็นหลัก

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยก่อนหน้านี้จะยังมีสิทธิรับต่อไปจนกว่าจะเสียชีวิต ส่วนผู้ที่กำลังจะครบ 60 ปีจะถูกพิจารณาตามเกณฑ์รายได้ตามกฎใหม่ ณ ตอนนี้ ยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์รายได้สำหรับเกณฑ์ใหม่

เงื่อนไขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ