YouTube อนุญาตให้ครีเอเตอร์สามารถใช้งานเพลงที่มีลิขสิทธิ์ในวิดีโอได้แล้ว ยกเว้นประเทศไทย

เชื่อว่าใครที่เป็นครีเอเตอร์ทำวิดีโอลงใน YouTube น่าจะต้องเคยถูกติดสติ๊กเกอร์เหลืองกันมาบ้าง เหตุเพราะไปใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์ บ้างก็ถูกให้ปิดเสียง บ้างก็ถูกให้ปิดวิด … Read More …